สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-10-15 10:22:20
IP: 27.55.25.227
 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

1.ทุนการศึกษา

                   เพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุพพลภาพ หรือถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ และบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ระดับประถม ถึงปริญญาตรี ตั้งแต่ 1,500 บาท ถึง 30,000 บาท โดยแบ่งประเภททุนการศึกษาได้ 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ให้แก่บุตรสมาชิกที่ได้รับทุพพลภาพ หรือถึงแก่กรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

ประเภทที่ 2 เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ใ้ห้แก่บุตรสมาชิกที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด (ประเทศต้องการ) ปีละ 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

ประเภทที่ 3 เป็นทุนการศึกษาแบบให้ทุนการศึกษาครั้งเดียว ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

3.1.ทุนเรียนดีเด่น หรือช่วยเหลือสังคม

3.2.ทุนสงเคราะห์

3.3.เงินทุนสาธารณะประโยชน์ กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์ยังจัดให้มีทุนสาธารณประโยชน์เพื่อแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของสมาชิก วงเงินช่วยเหลือ สูงสุด ถึง 229,500 บาท

 

                       กองทุนคุ้มครองหนี้สินผู้ค้ำประกัน สหกรณ์ได้พิจารณาอนุมัติจัดเงินส่วนนี้ให้แก่สมาชิก ในปี 2556 เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ดังนี้

1.กรณีสมาชิกผู้กู้ส่งเิงินงวดชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะนำหนี้ทั้งหมด หักด้วยเงินค่าหุ้น และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกมีสิทธิจะได้รับ คงเหลือหนี้เท่าไร สหกรณ์จะจ่ายให้ 100%

2.กรณีสมาชิกผู้กู้ส่งเงินงวดชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง,หนีราชการ,ถูกไล่ออก,ปลดออก,ให้ออกจากราชการ สหกรณ์จะนำหนี้ทั้งหมดหักด้วยเงินค่าหุ้นและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกมีสิทธิจะได้รับ คงเหลือหนี้เท่าไร สหกรณ์จะจ่ายให้ 50%

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ