การขอรับทุนการศึกษาบุตร
Posted: ธนณัฐ ไวประเสริฐ Date: 2013-05-21 13:19:23
   
  ผมเป็นสามชิกสหกรณ์ บชน. แต่ได้ย้ายออกจาก บชน.แล้ว ผมประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรต้องทำอย่างไร รายละเอียดต่างๆที่ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็น ต้องเซ็นถึงระดับไหน และต้องส่งตามสายงานหรือไม่ นำส่งเองที่สหกรณ์บชน.ได้หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :โชติ เสือจำศิลป์  2013-05-21 16:55:16
 
 
  ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับทุนฯปี56 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ผกก.ที่สังกัดลงนามยื่นตรงที่สหกรณ์ฯได้เลยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อนันต์ หอมหวลดี  2013-05-24 21:36:16
 
 
  กรณีแบบฟอร์ม มีจำนวน 1 หน้า ถูกต้องไหมครับ ผมไม่เห็นประชาสัมพันธ์ตามสายงานมาเลย ปีที่ผ่านมาหลายหน้าอยู่ มาเห็นเรื่องก็เกือบหมดเขตแล้ว
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :อนันต์ หอมหวลดี  2013-05-24 21:48:30
 
 
  เอกสารของแต่ละนายไม่ต้องผ่าน บก.ยื่นที่ สหกรณ์โดยตรงเลยถูกต้องหรือไม่
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :บดินทร วิยาภรณ์  2013-05-24 22:10:40
 
 
  -ในปีนี้กำหนดให้ใช้แบบคำร้องแบบใหม่ครับ เพื่อความสะดวกของสมาชิก โดยทางสหกรณ์ได้ทำการแจ้งประชาสัมพันธ์พร้อมกับหนังสือในโอกาสแรก -สำหรับสมาชิกที่อยู่นอกสังกัด บช.น. ให้กรอกข้อมูลให้ครบ มีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในแบบคำร้องครบถ้วน เสร็จแล้วในนำมายื่นที่สหกรณ์ได้เลยครับ -กรณีสมาชิกที่อยู่ในสังกัด บช.น. คำร้องขอรับทุนต้องผ่านการตรวจสอบและจัดทำบัญชีของ บก.ที่ตนสังกัดส่งมาเท่านั้น หากไม่ผ่านขั้นตอนระดับ บก. ทางสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา เพราะถือว่าไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจากต้นสังกัดครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :จตุบุตร ภูสมมาตย์  2013-10-01 17:01:11
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ธนณัฐ ไวประเสริฐ  2014-01-24 14:00:16
 
 
  ผมเรียนถามครับ เนื่องจากผมเรือนหุ้นตัวเองปกติจะเดินทางไปชำระเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชำระเงิน เพราะไม่สะดวกในการเดินทางต้องผ่านกลุ่ม กกปส. อยากทราบช่องทางอื่นที่สามารถชำระได้โดยไม่ต้องเดินทางไปครับ (เงินเดือนไม่พอหักจ่าย ปกติจะไปจ่ายที่สหกรณ์เองครับ)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: